تقی فرهنگ نیا

حسابگری انسان

حکایت از فیه مافیه مولوی در باب حسابگری انسان ها

***

گفت: یکی خری گم کرده بود.

سه روز روزه داشت به نیت آنک خر خود را بیابد بعد سه روز خر را مرده یافت،

رنجید و از سر رنجش روی به آسمان کرد و

گفت که اگر عوض این سه روز که داشتم شش روز از رمضان نخورم پس من مرد نباشم، از من صرفه خواهی بردن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.