تقی فرهنگ نیا

تقی فرهنگ نیا

یه کارمند معمولی در پارک علم و فناوری یزد