پایان بخش سوم

مطلبی را که خواندید، خلاصه ای بود از:

کتاب ببخش و بگیر

کتاب ببخش و بگیر

نوشته آدام گرنت

ترجمه علی رضا خاکساران و سعید یاراحمدی

انتشارات آموخته