تقی فرهنگ نیا

ایمان و توکل

در اسرار التوحید که شرح احوال ابوسعید ابوالخیر است در مبحث ایمان و توکل آمده است. *** پرسیدند: ایمان و توکل چیست؟ او گفت: آنکه از پیشِ خود خوری و لقمه را خرد خایی با آرامِ دل و بدانی که آنچه تُراست از تو فوت نشود.

خبر از دلش نداری

میگن هیچ کس از دل دیگری خبری ندارد *** در کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری این دو بیت آورده شده است: تو فروغ شمع می‌بینی خوشی می‌نبینی در سرِ او آتشی آن‌که از بیرون کند در آن نگاه کی بَرَد هرگز درونِ سینه راه

حسابگری انسان

حکایت از فیه مافیه مولوی در باب حسابگری انسان ها *** گفت: یکی خری گم کرده بود. سه روز روزه داشت به نیت آنک خر خود را بیابد بعد سه روز خر را مرده یافت، رنجید و از سر رنجش روی به آسمان کرد و گفت که اگر عوض این سه روز که داشتم شش […]

انا الحق منصور حلاج

در فیه مافیه مولوی: انا الحق و منصور حلاج و نهایت تواضع *** چنانک منصور را چون دوستی حق به نهایت رسید دشمن خود شد و خود را نیست گردانید گفت اَنَا الحَقُّ یعنی من فنا گشتم حق ماند و بس و این غایت تواضع است و نهایت بندگی است یعنی اوست و بس دعوی […]