تقی فرهنگ نیا

خبر از دلش نداری

میگن هیچ کس از دل دیگری خبری ندارد *** در کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری این دو بیت آورده شده است: تو فروغ شمع می‌بینی خوشی می‌نبینی در سرِ او آتشی آن‌که از بیرون کند در آن نگاه کی بَرَد هرگز درونِ سینه راه