تقی فرهنگ نیا

مقصودت از این سخن چیه؟

حکایت از کتاب فیه مافیه مولوی … سخن را چون بسیار آرایش می‌کنند مقصود فراموش می‌شود. حکایت: بقالی زنی را دوست می‌داشت با کنیزک خاتون پیغام‌ها کرد که چنینم و چنانم و عاشقم و می‌سوزم و آرام ندارم و بر من ستم‌ها می‌رود و دی چنان بودم و دوش بر من چنین گذشت قصه‌های دراز […]