تقی فرهنگ نیا

انا الحق منصور حلاج

در فیه مافیه مولوی: انا الحق و منصور حلاج و نهایت تواضع *** چنانک منصور را چون دوستی حق به نهایت رسید دشمن خود شد و خود را نیست گردانید گفت اَنَا الحَقُّ یعنی من فنا گشتم حق ماند و بس و این غایت تواضع است و نهایت بندگی است یعنی اوست و بس دعوی […]